Conform Legii № 837-XII din 17.05.1996 cu privire asociaţiile obşteşti, publicăm raportul de activitate a Asociaţiei Obşteşti Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova pe perioada anilor 2012-2014

 

                Asociaţia Obştească Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova (OVRM) a fost fondată în a.1987, fiind înregistrată la Ministerul Justiţiei în a. 1993 şi include majoritatea veteranilor şi pensionarilor din republică, are structurile sale în toate oraşele şi raioanele, precum şi organizaţii primare în majoritatea localităţilor, în multe instituţii şi la întreprinderi.

                Pe parcursul ultimilor trei ani activitatea Consiliului republican a Asociaţiei, Prezidiului, organizaţiilor municipale, raionale, sectoriale şi primare ca şi anterior a fost îndreptată la întărirea şi consolidarea organizaţiilor veteranilor de toate nivelele, intensificarea activităţii acestora şi executarea principalelor sarcini prevăzute de Statutul OVRM – ocrotirea drepturilor şi intereselor legitime ale veteranilor şi pensionarilor, asigurarea unui nivel decent al situaţiei lor materiale, intensificării rolului lor în viaţa socială şi culturală a ţării. Acestor întrebări au fost consacrate majoritatea măsurilor organizatorice.

                În cadrul plenarelor Consiliului Asociaţiei Obşteşti OVRM, care sau desfăşurat anual, paralel cu întrebările organizatorice au fost examinate problemele privind:

- desfăşurarea adunărilor de dare de seamă şi alegeri în organizaţiile primare a OVRM şi problemele ce necesitau a fi soluţionate în legătură cu aceasta de organizaţiile de veterani  municipale, raionale şi sectoriale;

- activitatea Consiliilor AO OVRM, municipale, raionale, sectoriale privind pregătirea şi desfăşurarea măsurilor planificate către Ziua Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei şi a 70 ani de la eliberarea  Republicii Moldova de sub ocupaţia fasciştilor;

- executarea de către organizaţiile municipale, raionale, sectoriale şi primare a Hotărîrii Plenarei a 2-a a Consiliului OVRM ” Despre desfăşurarea adunărilor de dare de seamă şi alegeri în organizaţiile primare ale veteranilor OVRM ”;

- sarcinile Consiliilor organizaţiilor veteranilor AO OVRM privind îmbunătăţirea stării materiale veteranilor muncii care necesită acut;

- dezvoltarea Mişcării „Urmaşii Victoriei” în Republica Moldova.

La şedinţele prezidiului consiliului AO OVRM care sau desfăşurat regulat, odată cu examinarea întrebărilor cu caracter organizatoric şi de control, pe ordinea de zi au fost şi:

- acordarea ajutorului organizaţiilor de veterani în executarea sarcinilor prevăzute de statutul OVRM şi hotărîrilor Congreselor, plenarelor;

- executarea de către organizaţiile municipale, raionale, sectoriale a hotărîrii Congresului VI AO OVRM;

- măsurile privind consolidarea organizaţiilor primare a veteranilor;

- executarea de către organizaţiile veteranilor hotărîrile Congreselor V şi VI a AO OVRM despre activităţile întreprinse în vederea îmbunătăţirii stării materiale a veteranilor;

- despre desfăşurarea adunărilor de dare de seamă şi alegeri în unele organizaţii primare, raionale şi de sector;

- măsurile întreprinse referitor la sărbătorirea aniversării de 25 ani de la formarea OVRM şi convocarea privind Congresul VI;

- despre activităţile desfăşurate cu privire la  „Ziua internaţională a oamenilor în etate”;

- darea de seamă a Comitetelor şi Comisiilor Consiliului  AO OVRM privind activitatea lor pe parcursul anului;

- despre educaţia patriotică a tineretului de către un şir de consilii a organizaţiilor veteranilor;

- examinarea rezultatelor concursului republican „Muzeele gloriei militare şi de muncă”;

- despre organizarea şi desfăşurarea festivalului cîntecelor patriotice „Credinţă, Speranţă şi Dragoste”;

- măsurile cu privire la celebrarea a 70 ani a Zilei Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei;

- aprobarea planurilor de activitate a prezidiului pentru fiecare semestru;

- afirmarea cheltuielilor financiare a Consiliului AO OVRM pe fiecare lună;

- despre activitatea Caselor pentru pensionarii singuratici şi gravi bolnavi;

- informaţia despre cantinele sociale şi magazinele pentru veterani.

Organizaţia republicană a veteranilor a pus în discuţie de asemenea stabilirea îndemnizaţiilor adăugate în deosebi păturilor vulnerabile şi veteranilor de război pentru majorarea tarifelor la resursele energetice în lunile de iarnă cît şi încălzirii caselor veteranilor domiciliaţi în mun. Chişinău. În general starea materială a multor veterani, şi mai ales a veteranilor muncii rămîne grea.

În legătură cu acesta, urmînd recomandările Congresului a VI prezidiul Consiliului AO OVRM,  Consiliul organizaţiei veteranilor din mun. Chişinău a pregătit şi expediat în Parlamentul republicii adresarea privind examinarea şi rezolvarea celor mai acute probleme a veteranilor şi mai de seamă aprobarea programei de stat privind îmbunătăţirea radicală a calităţii vieţii oamenilor în etate, întoarcerea totală a compensaţiilor depunerilor din „Banca de Economii” pensionarilor, care au ajuns vîrsta de 70 ani, mărirea numărului de locuri în casele pentru bătrîni şi sporirea cantităţii medicamentelor, care se elaborează gratis pentru pensionari, stabilirea controlului de stat în privinţa preţurilor la produsele alimentare, mărfurilor de prima necesitate şi a medicamentelor, scutirea de datoriile istorice a plăţilor comunale pentru pensionarii cu pensii mici, asigurarea călătoriilor gratis a pensionarilor pe teritoriul republicii, extinderea numărului de magazine „Veteranul” în republică  cu elaborarea mărfurilor cu preţ redus.

În ultimii trei ani în organizaţia veteranilor din republică în conformitate cu statutul OVRM au fost organizate şi petrecute două companii de dări de seamă şi alegeri. Adunările în organizaţiile primare şi conferinţele în municipii, raioane şi sectoare în principiu s-au desfăşurat organizat, activ, înaintate propuneri şi dorinţe în privinţa perfecţionării activităţii lor, fortificarea organizatoric şi îmbunătăţirea lucrului. Concomitent, îndeplinind prevederile hotăririi Congresului VI al OVRM au fost întreprinse măsuri privind consolidarea efectivului de conducere al organizaţiilor.

În octombrie 2012 a fost convocat Congresul a VI a Asociaţiei Obşteşti Organizaţia Veteranilor din Republică, la care s-a desfăşurat o discuţie detaliată cu privire la activitatea organizaţiilor. Delegaţii congresului au apreciat măsurile întreprinse de conducerea organizaţiilor în scopul ocrotirii drepturilor şi intereselor legitime ale veteranilor şi pensionarilor,măsurile privind îmbunătăţirea stării materiale.  Congresul a propus Consiliului AO OVRM, organizaţiilor municipale, raionale, sectorale şi primare să prelungească cu stăruinţă activitatea lor, să păstreze unitatea organizaţiilor, să activeze măsurile privind ameliorarea situaţiei materiale ale veteranilor.

Rezolvării problemelor sociale a veteranilor şi pensionarilor într-o măsură oarecare contribuie şi participarea membrilor prezidiului consiliului AO OVRM în activitatea Comisiei Guvernamentale, privind problemele oamenilor vîrstnici, Comisiei interdepartamentale pentru ajutoarele umanitare şi în Consiliul de administraţie al Fondului republican de susţinere socială a populaţiei.   

La sfîrşitul anului 2014 la şedinţa prezidiului Consiliului AO OVRM au fost examinate bilanţul activităţii prezidiului, comitetului veteranilor de război, forţelor armate şi ordinii publice, comitetului muncii şi comisiilor consiliului OVRM, mişcării „Urmaşii Victoriei”, muzeului istoriei a OVRM. Sa constatat, că toate structurile susnumite au reuşit să îndeplinească funcţiile sale ca şi măsurile aprobate, să soluţioneze problemele apărute pe parcursul anului. În termen şi calitativ au fost pregătite planurile de lucru şi  documentele corespunzătoare către şedinţele consiliului şi a prezidiului OVRM. La nivel înalt au fost desfăşurate măsurile închinate sărbătorii Zilei Victoriei şi a 70-a aniversare de la eliberarea Moldovei în a.1944, concursul corurilor vocale ale veteranilor, acţiunea „Vremea trece - vremea vine”, Ziua bunătăţii, festivalul cîntecelor patriotice „Victoria-69”, adunarea festivă închinată zilei internaţionale a oamenilor în etate, concursul „Viaţă nu uita de soldat”. S-a continuat activitatea creării structurilor mişcării „Urmaşii Victoriei” în oraşele şi raioanele republicii, acordarea ajutorului material veteranilor, îmbunătăţirea deservirii medicale, realizarea măsurilor consacrate a 70 ani a Zilei Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei.

Un rol important în sporirea activităţii organizaţiilor veteranilor de toate nivelele, informarea lor despre hotărîrile primite de plenare şi prezidiu, promovarea experienţelor pozitive îl are ziarul Consiliului AO OVRM  „Veteranul”.  De atenţie sporită s-au bucurat  materialele publicate în rubricile speciale „În întîmpinarea Congresului VI al AO OVRM ”, „Pe agenda zilei – adunările de dare de seamă şi alegeri”, „În întîmpinarea datei jubiliare – 25 de ani AO OVRM ”.

 

Preşedintele Asociaţiei Obşteşti

Organizaţia Veteranilor  din Republica Moldova

                                                                                                                                                                      Ala Mironic

Declaraţie financiară pe a.2012

 

     Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului 2012

de către Asociaţia Obştească „Organizaţia veteranilor din Republica Moldova”.

Tabelul 1.

(MDL)

Sursa de venit

Valoarea sursei

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

306.461

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

16.030

 

 

 

 

Total pe 1.1.

16.030

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

273.745

A) Donaţii filantropice

 

 

 

B) Granturi

 

 

 

C) Donaţii simple

16.686

 

 

Total pe 1.2

306.461

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni)

-

 

 

 

 

Total pe 1.3.

-

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

13.397

 

 

Total pe 1.4.

13.397

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

-

 

 

Total pe 1.5.

-

II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

-

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

-

 

 

Total pe 2.1.

-

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

-

 

 

Total pe 2.2.

-

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

-

 

 

Total pe 2.3.

-

Total pe II.

-

Total surse

306.461

 

 

Preşedintele AO OVRM                                                                   Mironic Alla

           

         Contabilul şef                                                                                     Scobioală Tamara

 

 

 

 

 

Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite pe parcursul a.2012 de către AO „OVRM”

 

                           3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.                         Tabelul 2. MDL

 

 

Sursa de acoperire a cheltuielilor

Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale

Cheltuieli cu destinaţie specială

 

Cheltuieli administrative

Proiecte

În scopuri

 generale

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

 

306.461

 

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

 

16.030

 

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

 

 

 

A) Donaţii filantropice

 

277.034

 

B) Granturi

 

 

 

C) Donaţii simple

 

 

13.397

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)

 

 

 

1.4. Venituri rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

2. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

 

 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor de valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

Total acoperire cheltuieli

 

306.461

13.397

 

             Preşedintele AO OVRM                             Mironic Alla

                       Contabilul şef                                              Scobioală Tamara

 

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor financiare.      Tabelul 3 MDL

 

 

Articole de cheltuieli

Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale

proiect

proiect

proiect

Scopuri generale

Total

 1. Cheltuieli directe de program total, inclusiv:

40.000

 

 

 

40.000

Consumabile

 

 

 

 

 

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Echipament

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

6.900

 

 

 

6.900

Alte cheltuieli (specificaţi)

 

 

 

 

 

 1. Cheltuieli generale şi administrative total, inclusiv:

 

 

 

32.716

32.716

Consumabile (de birou şi gospodărie)

 

 

 

32.716

32.716

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli (specificaţi):

 • Cheltuieli pentru donaţii în scopuri de binefacere şi sponsorizare
 • Alte consumuri şi cheltuieli  

 

 

 

 

260.077

 

19.180

260.077

 

19.180

Total cheltuieli:

 

 

 

 

306.461

                     Preşedintele AO OVRM                                              Mironic Alla

                                Contabilul şef                                                                   Scobioală Tamara

  

Declaraţie financiară pe a.2013.

 

     Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului 2013

de către Asociaţia Obştească „Organizaţia veteranilor din Republica Moldova”.

                                                                                                                                                  Tabelul 1.

                                                                                                                                                                                            (MDL)

Sursa de venit

Valoarea sursei

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

266.460

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

-

Total pe 1.1.

-

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

 

A) Donaţii filantropice

45.600

B) Granturi

 

C) Donaţii simple

180.077

Total pe 1.2

266.460

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni)

-

Total pe 1.3.

-

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

-

Total pe 1.4.

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

-

Total pe 1.5.

-

II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

-

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

-

Total pe 2.1.

-

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

-

Total pe 2.2.

-

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

-

Total pe 2.3.

-

Total pe II.

-

Total surse

266.460

 

 

Preşedintele AO OVRM                    Mironic Alla

           

 

 

         Contabilul şef                                      Scobioală Tamara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite pe parcursul a.2013 de către AO „OVRM”

3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.  Tabelul 2. MDL

 

 

 

Sursa de acoperire a cheltuielilor

Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale

Cheltuieli cu destinaţie specială

Cheltuieli administrative

Proiecte

În scopuri

 generale

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

 

266.460

30.600

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

 

16.030

 

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

 

 

 

A) Donaţii filantropice

 

140.000

 

B) Granturi

 

 

 

C) Donaţii simple

 

126.460

15.000

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)

 

 

 

1.4. Venituri rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

2. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

 

 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor de valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

Total acoperire cheltuieli

 

266.460

45.600

 

                       Preşedintele AO OVRM                                  Mironic Alla

                                  Contabilul şef                                  Scobioală Tamara

 

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor financiare.   Tabelul 3  (MDL)

 

Articole de cheltuieli

Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale

proiect

proiect

proiect

Scopuri generale

Total

 1. Cheltuieli directe de program total, inclusiv:

 

 

 

 

 

Consumabile

 

 

 

 

 

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Echipament

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli (specificaţi)

 

 

 

 

 

 1. Cheltuieli generale şi administrative total, inclusiv:

 

 

 

45.600

45.600

Consumabile (de birou şi gospodărie)

 

 

 

45.600

45.600

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli (specificaţi):

 • Cheltuieli pentru donaţii în scopuri de binefacere şi sponsorizare
 • Alte consumuri şi cheltuieli

 

 

 

180.077

 

 

40.783

180.077

 

 

40.783

Total cheltuieli:

 

 

 

266.460

266.460

                       Preşedintele AO OVRM                                       Mironic Alla

                                  Contabilul şef                                                  Scobioală Tamara  

Declaraţie financiară pe a.2014

 

Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului 2014

 de către Asociaţia Obştească „Organizaţia veteranilor din Republica Moldova”.

 

Tabelul 1. (MDL)

Sursa de venit

Valoarea sursei

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

307.824-00

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

-

 

 

 

 

Total pe 1.1.

-

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

307.824-00

A) Donaţii filantropice

93.300-00

 

 

B) Granturi

194.222-00

 

 

C) Donaţii simple

20.300-00

 

 

Total pe 1.2

307.824-00

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni)

-

 

 

 

 

Total pe 1.3.

-

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

-

 

 

Total pe 1.4.

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

-

 

 

Total pe 1.5.

-

II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

-

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

-

 

 

Total pe 2.1.

-

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

-

 

 

Total pe 2.2.

-

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

-

 

 

Total pe 2.3.

-

Total pe II.

-

Total surse

307.824-00

 

 

Preşedintele AO OVRM         Mironic Alla

           

         Contabilul şef                            Scobioală Tamara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite pe parcursul a.2014 de către AO „OVRM”

 

                              3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.                             Tabelul 2. (MDL)

 

 

 

Sursa de acoperire a cheltuielilor

Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale

Cheltuieli cu destinaţie specială

 

Cheltuieli administrative

 

Proiecte

În scopuri

 generale

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

194.224

113.600

25.700

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

 

 

 

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

194.224

 

 

A) Donaţii filantropice

 

93.300

5.400

B) Granturi

194.224

 

 

C) Donaţii simple

 

20.300

20.300

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)

 

 

 

1.4. Venituri rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

2. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

 

 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor de valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

Total acoperire cheltuieli

194.224

113.600

25.700

 

Preşedintele AO OVRM                           Mironic Alla

           Contabilul şef                                               Scobioală Tamara

 

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor financiare.                Tabelul 3(MDL)

 

Articole de cheltuieli

Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale

proiect

proiect

proiect

Scopuri generale

Total

 1. Cheltuieli directe de program total, inclusiv:

154.224

40.000

 

 

194.224

Consumabile

 

 

 

 

 

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Echipament

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

6.500

 

 

6.500

Alte cheltuieli (specificaţi)

 

 

 

 

 

 1. Cheltuieli generale şi administrative total, inclusiv:

 

 

 

25.700

25.700

Consumabile (de birou şi gospodărie)

 

 

 

25.700

25.700

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli (specificaţi):

 • Cheltuieli pentru donaţii în scopuri de binefacere şi sponsorizare
 • Alte consumuri şi cheltuieli

 

 

 

87.900

 

47.200

40.700

87.900

 

47.200

40.700

Total cheltuieli:

154.224

40.000

 

113.600

307.824

                                         Preşedintele AO OVRM                            Mironic Alla

                                         Contabilul şef                                            Scobioală Tamara

Declaraţie financiară pe a.2014

 

Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului 2014

 de către Asociaţia Obştească „Organizaţia veteranilor din Republica Moldova”.

 

Tabelul 1. (MDL)

Sursa de venit

Valoarea sursei

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

307.824-00

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

-

 

 

 

 

Total pe 1.1.

-

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

307.824-00

A) Donaţii filantropice

93.300-00

 

 

B) Granturi

194.222-00

 

 

C) Donaţii simple

20.300-00

 

 

Total pe 1.2

307.824-00

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni)

-

 

 

 

 

Total pe 1.3.

-

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

-

 

 

Total pe 1.4.

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

-

 

 

Total pe 1.5.

-

II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

-

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

-

 

 

Total pe 2.1.

-

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

-

 

 

Total pe 2.2.

-

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

-

 

 

Total pe 2.3.

-

Total pe II.

-

Total surse

307.824-00

 

 

Preşedintele AO OVRM         Mironic Alla

           

         Contabilul şef                            Scobioală Tamara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite pe parcursul a.2014 de către AO „OVRM”

 

                              3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.                             Tabelul 2. (MDL)

 

 

 

Sursa de acoperire a cheltuielilor

Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale

Cheltuieli cu destinaţie specială

 

Cheltuieli administrative

 

Proiecte

În scopuri

 generale

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

194.224

113.600

25.700

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

 

 

 

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

194.224

 

 

A) Donaţii filantropice

 

93.300

5.400

B) Granturi

194.224

 

 

C) Donaţii simple

 

20.300

20.300

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)

 

 

 

1.4. Venituri rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

2. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

 

 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor de valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

Total acoperire cheltuieli

194.224

113.600

25.700

 

Preşedintele AO OVRM                           Mironic Alla

           Contabilul şef                                               Scobioală Tamara

 

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor financiare.                Tabelul 3(MDL)

 

Articole de cheltuieli

Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale

proiect

proiect

proiect

Scopuri generale

Total

 1. Cheltuieli directe de program total, inclusiv:

154.224

40.000

 

 

194.224

Consumabile

 

 

 

 

 

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Echipament

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

6.500

 

 

6.500

Alte cheltuieli (specificaţi)

 

 

 

 

 

 1. Cheltuieli generale şi administrative total, inclusiv:

 

 

 

25.700

25.700

Consumabile (de birou şi gospodărie)

 

 

 

25.700

25.700

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli (specificaţi):

 • Cheltuieli pentru donaţii în scopuri de binefacere şi sponsorizare
 • Alte consumuri şi cheltuieli

 

 

 

87.900

 

47.200

40.700

87.900

 

47.200

40.700

Total cheltuieli:

154.224

40.000

 

113.600

307.824

                                         Preşedintele AO OVRM                            Mironic Alla

                                         Contabilul şef                                            Scobioală Tamara

Declaraţie financiară pe a.2014

 

Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului 2014

 de către Asociaţia Obştească „Organizaţia veteranilor din Republica Moldova”.

 

Tabelul 1. (MDL)

Sursa de venit

Valoarea sursei

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

307.824-00

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

-

 

 

 

 

Total pe 1.1.

-

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

307.824-00

A) Donaţii filantropice

93.300-00

 

 

B) Granturi

194.222-00

 

 

C) Donaţii simple

20.300-00

 

 

Total pe 1.2

307.824-00

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni)

-

 

 

 

 

Total pe 1.3.

-

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

-

 

 

Total pe 1.4.

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

-

 

 

Total pe 1.5.

-

II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

-

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

-

 

 

Total pe 2.1.

-

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

-

 

 

Total pe 2.2.

-

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

-

 

 

Total pe 2.3.

-

Total pe II.

-

Total surse

307.824-00

 

 

Preşedintele AO OVRM         Mironic Alla

           

         Contabilul şef                            Scobioală Tamara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite pe parcursul a.2014 de către AO „OVRM”

 

                              3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.                             Tabelul 2. (MDL)

 

 

 

Sursa de acoperire a cheltuielilor

Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale

Cheltuieli cu destinaţie specială

 

Cheltuieli administrative

 

Proiecte

În scopuri

 generale

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

194.224

113.600

25.700

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

 

 

 

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

194.224

 

 

A) Donaţii filantropice

 

93.300

5.400

B) Granturi

194.224

 

 

C) Donaţii simple

 

20.300

20.300

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)

 

 

 

1.4. Venituri rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

2. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

 

 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor de valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

Total acoperire cheltuieli

194.224

113.600

25.700

 

Preşedintele AO OVRM                           Mironic Alla

           Contabilul şef                                               Scobioală Tamara

 

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor financiare.                Tabelul 3(MDL)

 

Articole de cheltuieli

Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale

proiect

proiect

proiect

Scopuri generale

Total

 1. Cheltuieli directe de program total, inclusiv:

154.224

40.000

 

 

194.224

Consumabile

 

 

 

 

 

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Echipament

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

6.500

 

 

6.500

Alte cheltuieli (specificaţi)

 

 

 

 

 

 1. Cheltuieli generale şi administrative total, inclusiv:

 

 

 

25.700

25.700

Consumabile (de birou şi gospodărie)

 

 

 

25.700

25.700

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli (specificaţi):

 • Cheltuieli pentru donaţii în scopuri de binefacere şi sponsorizare
 • Alte consumuri şi cheltuieli

 

 

 

87.900

 

47.200

40.700

87.900

 

47.200

40.700

Total cheltuieli:

154.224

40.000

 

113.600

307.824

                                         Preşedintele AO OVRM                            Mironic Alla

                                         Contabilul şef                                            Scobioală Tamara

Declaraţie financiară pe a.2014

 

Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului 2014

 de către Asociaţia Obştească „Organizaţia veteranilor din Republica Moldova”.

 

Tabelul 1. (MDL)

Sursa de venit

Valoarea sursei

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

307.824-00

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

-

 

 

 

 

Total pe 1.1.

-

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

307.824-00

A) Donaţii filantropice

93.300-00

 

 

B) Granturi

194.222-00

 

 

C) Donaţii simple

20.300-00

 

 

Total pe 1.2

307.824-00

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni)

-

 

 

 

 

Total pe 1.3.

-

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

-

 

 

Total pe 1.4.

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

-

 

 

Total pe 1.5.

-

II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

-

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

-

 

 

Total pe 2.1.

-

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

-

 

 

Total pe 2.2.

-

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

-

 

 

Total pe 2.3.

-

Total pe II.

-

Total surse

307.824-00

 

 

Preşedintele AO OVRM         Mironic Alla

           

         Contabilul şef                            Scobioală Tamara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite pe parcursul a.2014 de către AO „OVRM”

 

                              3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.                             Tabelul 2. (MDL)

 

 

 

Sursa de acoperire a cheltuielilor

Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale

Cheltuieli cu destinaţie specială

 

Cheltuieli administrative

 

Proiecte

În scopuri

 generale

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

194.224

113.600

25.700

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

 

 

 

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

194.224

 

 

A) Donaţii filantropice

 

93.300

5.400

B) Granturi

194.224

 

 

C) Donaţii simple

 

20.300

20.300

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)

 

 

 

1.4. Venituri rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

2. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

 

 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor de valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

Total acoperire cheltuieli

194.224

113.600

25.700

 

Preşedintele AO OVRM                           Mironic Alla

           Contabilul şef                                               Scobioală Tamara

 

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor financiare.                Tabelul 3(MDL)

 

Articole de cheltuieli

Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale

proiect

proiect

proiect

Scopuri generale

Total

 1. Cheltuieli directe de program total, inclusiv:

154.224

40.000

 

 

194.224

Consumabile

 

 

 

 

 

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Echipament

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

6.500

 

 

6.500

Alte cheltuieli (specificaţi)

 

 

 

 

 

 1. Cheltuieli generale şi administrative total, inclusiv:

 

 

 

25.700

25.700

Consumabile (de birou şi gospodărie)

 

 

 

25.700

25.700

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli (specificaţi):

 • Cheltuieli pentru donaţii în scopuri de binefacere şi sponsorizare
 • Alte consumuri şi cheltuieli

 

 

 

87.900

 

47.200

40.700

87.900

 

47.200

40.700

Total cheltuieli:

154.224

40.000

 

113.600

307.824

                                         Preşedintele AO OVRM                            Mironic Alla

                                         Contabilul şef                                            Scobioală Tamara

Declaraţie financiară pe a.2014

 

Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului 2014

 de către Asociaţia Obştească „Organizaţia veteranilor din Republica Moldova”.

 

Tabelul 1. (MDL)

Sursa de venit

Valoarea sursei

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

307.824-00

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

-

 

 

 

 

Total pe 1.1.

-

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

307.824-00

A) Donaţii filantropice

93.300-00

 

 

B) Granturi

194.222-00

 

 

C) Donaţii simple

20.300-00

 

 

Total pe 1.2

307.824-00

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni)

-

 

 

 

 

Total pe 1.3.

-

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

-

 

 

Total pe 1.4.

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

-

 

 

Total pe 1.5.

-

II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

-

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

-

 

 

Total pe 2.1.

-

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

-

 

 

Total pe 2.2.

-

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

-

 

 

Total pe 2.3.

-

Total pe II.

-

Total surse

307.824-00

 

 

Preşedintele AO OVRM         Mironic Alla

           

         Contabilul şef                            Scobioală Tamara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite pe parcursul a.2014 de către AO „OVRM”

 

                              3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.                             Tabelul 2. (MDL)

 

 

 

Sursa de acoperire a cheltuielilor

Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale

Cheltuieli cu destinaţie specială

 

Cheltuieli administrative

 

Proiecte

În scopuri

 generale

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

194.224

113.600

25.700

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

 

 

 

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

194.224

 

 

A) Donaţii filantropice

 

93.300

5.400

B) Granturi

194.224

 

 

C) Donaţii simple

 

20.300

20.300

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)

 

 

 

1.4. Venituri rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

2. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

 

 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor de valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

Total acoperire cheltuieli

194.224

113.600

25.700

 

Preşedintele AO OVRM                           Mironic Alla

           Contabilul şef                                               Scobioală Tamara

 

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor financiare.                Tabelul 3(MDL)

 

Articole de cheltuieli

Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale

proiect

proiect

proiect

Scopuri generale

Total

 1. Cheltuieli directe de program total, inclusiv:

154.224

40.000

 

 

194.224

Consumabile

 

 

 

 

 

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Echipament

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

6.500

 

 

6.500

Alte cheltuieli (specificaţi)

 

 

 

 

 

 1. Cheltuieli generale şi administrative total, inclusiv:

 

 

 

25.700

25.700

Consumabile (de birou şi gospodărie)

 

 

 

25.700

25.700

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli (specificaţi):

 • Cheltuieli pentru donaţii în scopuri de binefacere şi sponsorizare
 • Alte consumuri şi cheltuieli

 

 

 

87.900

 

47.200

40.700

87.900

 

47.200

40.700

Total cheltuieli:

154.224

40.000

 

113.600

307.824

                                         Preşedintele AO OVRM                            Mironic Alla

                                         Contabilul şef                                            Scobioală Tamara

Declaraţie financiară pe a.2014

 

Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului 2014

 de către Asociaţia Obştească „Organizaţia veteranilor din Republica Moldova”.

 

Tabelul 1. (MDL)

Sursa de venit

Valoarea sursei

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

307.824-00

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

-

 

 

 

 

Total pe 1.1.

-

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

307.824-00

A) Donaţii filantropice

93.300-00

 

 

B) Granturi

194.222-00

 

 

C) Donaţii simple

20.300-00

 

 

Total pe 1.2

307.824-00

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni)

-

 

 

 

 

Total pe 1.3.

-

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

-

 

 

Total pe 1.4.

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

-

 

 

Total pe 1.5.

-

II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

-

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

-

 

 

Total pe 2.1.

-

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

-

 

 

Total pe 2.2.

-

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

-

 

 

Total pe 2.3.

-

Total pe II.

-

Total surse

307.824-00

 

 

Preşedintele AO OVRM         Mironic Alla

           

         Contabilul şef                            Scobioală Tamara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite pe parcursul a.2014 de către AO „OVRM”

 

                              3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.                             Tabelul 2. (MDL)

 

 

 

Sursa de acoperire a cheltuielilor

Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale

Cheltuieli cu destinaţie specială

 

Cheltuieli administrative

 

Proiecte

În scopuri

 generale

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

194.224

113.600

25.700

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

 

 

 

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

194.224

 

 

A) Donaţii filantropice

 

93.300

5.400

B) Granturi

194.224

 

 

C) Donaţii simple

 

20.300

20.300

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)

 

 

 

1.4. Venituri rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

2. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

 

 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor de valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

Total acoperire cheltuieli

194.224

113.600

25.700

 

Preşedintele AO OVRM                           Mironic Alla

           Contabilul şef                                               Scobioală Tamara

 

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor financiare.                Tabelul 3(MDL)

 

Articole de cheltuieli

Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale

proiect

proiect

proiect

Scopuri generale

Total

 1. Cheltuieli directe de program total, inclusiv:

154.224

40.000

 

 

194.224

Consumabile

 

 

 

 

 

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Echipament

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

6.500

 

 

6.500

Alte cheltuieli (specificaţi)

 

 

 

 

 

 1. Cheltuieli generale şi administrative total, inclusiv:

 

 

 

25.700

25.700

Consumabile (de birou şi gospodărie)

 

 

 

25.700

25.700

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli (specificaţi):

 • Cheltuieli pentru donaţii în scopuri de binefacere şi sponsorizare
 • Alte consumuri şi cheltuieli

 

 

 

87.900

 

47.200

40.700

87.900

 

47.200

40.700

Total cheltuieli:

154.224

40.000

 

113.600

307.824

                                         Preşedintele AO OVRM                            Mironic Alla

                                         Contabilul şef                                            Scobioală Tamara

Declaraţie financiară pe a.2014

 

Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului 2014

 de către Asociaţia Obştească „Organizaţia veteranilor din Republica Moldova”.

 

Tabelul 1. (MDL)

Sursa de venit

Valoarea sursei

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

307.824-00

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

-

 

 

 

 

Total pe 1.1.

-

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

307.824-00

A) Donaţii filantropice

93.300-00

 

 

B) Granturi

194.222-00

 

 

C) Donaţii simple

20.300-00

 

 

Total pe 1.2

307.824-00

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni)

-

 

 

 

 

Total pe 1.3.

-

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

-

 

 

Total pe 1.4.

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

-

 

 

Total pe 1.5.

-

II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

-

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

-

 

 

Total pe 2.1.

-

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

-

 

 

Total pe 2.2.

-

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

-

 

 

Total pe 2.3.

-

Total pe II.

-

Total surse

307.824-00

 

 

Preşedintele AO OVRM         Mironic Alla

           

         Contabilul şef                            Scobioală Tamara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite pe parcursul a.2014 de către AO „OVRM”

 

                              3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.                             Tabelul 2. (MDL)

 

 

 

Sursa de acoperire a cheltuielilor

Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale

Cheltuieli cu destinaţie specială

 

Cheltuieli administrative

 

Proiecte

În scopuri

 generale

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

194.224

113.600

25.700

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

 

 

 

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

194.224

 

 

A) Donaţii filantropice

 

93.300

5.400

B) Granturi

194.224

 

 

C) Donaţii simple

 

20.300

20.300

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)

 

 

 

1.4. Venituri rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

2. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

 

 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor de valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

Total acoperire cheltuieli

194.224

113.600

25.700

 

Preşedintele AO OVRM                           Mironic Alla

           Contabilul şef                                               Scobioală Tamara

 

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor financiare.                Tabelul 3(MDL)

 

Articole de cheltuieli

Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale

proiect

proiect

proiect

Scopuri generale

Total

 1. Cheltuieli directe de program total, inclusiv:

154.224

40.000

 

 

194.224

Consumabile

 

 

 

 

 

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Echipament

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

6.500

 

 

6.500

Alte cheltuieli (specificaţi)

 

 

 

 

 

 1. Cheltuieli generale şi administrative total, inclusiv:

 

 

 

25.700

25.700

Consumabile (de birou şi gospodărie)

 

 

 

25.700

25.700

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli (specificaţi):

 • Cheltuieli pentru donaţii în scopuri de binefacere şi sponsorizare
 • Alte consumuri şi cheltuieli

 

 

 

87.900

 

47.200

40.700

87.900

 

47.200

40.700

Total cheltuieli:

154.224

40.000

 

113.600

307.824

                                         Preşedintele AO OVRM                            Mironic Alla

                                         Contabilul şef                                            Scobioală Tamara


v

Declaraţie financiară pe a.2014

 

Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul anului 2014

 de către Asociaţia Obştească „Organizaţia veteranilor din Republica Moldova”.

 

Tabelul 1. (MDL)

Sursa de venit

Valoarea sursei

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

307.824-00

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

-

 

 

 

 

Total pe 1.1.

-

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

307.824-00

A) Donaţii filantropice

93.300-00

 

 

B) Granturi

194.222-00

 

 

C) Donaţii simple

20.300-00

 

 

Total pe 1.2

307.824-00

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni)

-

 

 

 

 

Total pe 1.3.

-

1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

-

 

 

Total pe 1.4.

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

-

 

 

Total pe 1.5.

-

II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

-

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

-

 

 

Total pe 2.1.

-

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

-

 

 

Total pe 2.2.

-

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

-

 

 

Total pe 2.3.

-

Total pe II.

-

Total surse

307.824-00

 

 

Preşedintele AO OVRM         Mironic Alla

           

         Contabilul şef                            Scobioală Tamara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite pe parcursul a.2014 de către AO „OVRM”

 

                              3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite.                             Tabelul 2. (MDL)

 

 

 

Sursa de acoperire a cheltuielilor

Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale

Cheltuieli cu destinaţie specială

 

Cheltuieli administrative

 

Proiecte

În scopuri

 generale

1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în actele de constituire

194.224

113.600

25.700

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale

 

 

 

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

194.224

 

 

A) Donaţii filantropice

 

93.300

5.400

B) Granturi

194.224

 

 

C) Donaţii simple

 

20.300

20.300

1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor)

 

 

 

1.4. Venituri rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire

 

 

 

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi prevăzute în actele de constituire

 

 

 

2. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)

 

 

 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor (titlurilor de valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)

 

 

 

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii

 

 

 

2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare

 

 

 

Total acoperire cheltuieli

194.224

113.600

25.700

 

Preşedintele AO OVRM                           Mironic Alla

           Contabilul şef                                               Scobioală Tamara

 

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor financiare.                Tabelul 3(MDL)

 

Articole de cheltuieli

Direcţiile de utilizare a mijloacelor financiare şi/sau materiale

proiect

proiect

proiect

Scopuri generale

Total

 1. Cheltuieli directe de program total, inclusiv:

154.224

40.000

 

 

194.224

Consumabile

 

 

 

 

 

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Echipament

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

6.500

 

 

6.500

Alte cheltuieli (specificaţi)

 

 

 

 

 

 1. Cheltuieli generale şi administrative total, inclusiv:

 

 

 

25.700

25.700

Consumabile (de birou şi gospodărie)

 

 

 

25.700

25.700

Salarii şi defalcări în fondul social

 

 

 

 

 

Cheltuieli de delegare şi transport

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli (specificaţi):

 • Cheltuieli pentru donaţii în scopuri de binefacere şi sponsorizare
 • Alte consumuri şi cheltuieli

 

 

 

87.900

 

47.200

40.700

87.900

 

47.200

40.700

Total cheltuieli:

154.224

40.000

 

113.600

307.824

                                         Preşedintele AO OVRM                            Mironic Alla

                                         Contabilul şef                                            Scobioală Tamara